Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zloženie Rady školy pri ZŠ Nižný Hrušov

 

Mgr. Martina Jusková

člen RŠ za rodičov

 Mária Matiová

člen RŠ za nepedagogických zamestnancov školy

Ján Zubko

člen RŠ za obecné zastupiteľstvo

Jozef Horč

člen RŠ za rodičov

Mgr. Eva Ondrejkovičová

predseda RŠ za pedagogických pracovníkov

 

 Pôsobnosť a poslanie rady školy alebo rady školského zariadenia


Čl. 2

(1) Rada školy je ustanovená podľa § 7 zákona Slovenskej národnej rady č .542/1990 Zb. Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vyhlášky
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.51/2000 Z.z. o školskej samospráve
s pôsobnosťou v rámci školy pri ktorej je ustanovená.
(2) Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a
presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov
a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu
verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.


čl. 3

činnosť rady školy alebo školského zariadenia
(1) Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci
školy.

 


(2) Rada školy:

a) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy,
b) navrhuje alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy,
c) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy a ku skutočnostiam uvedeným v
§ 3 ods.7 zákona SNR č.542/1990 Zb. a to najmä:


1. k návrhu na počty prijímaných žiakov,
2. k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, na úpravu
v učebných plánoch, a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných
predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch,
3. k informáciám o pedagogickom, organizačnom a materiálnom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu,
4. k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy alebo školského zariadenia,
5. k návrhu rozpočtu,
6. k návrhu na vykonávanie hospodárskej činnosti školy,
7. k správe o výsledkoch hospodárenia školy.


(3) Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy:
a) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a určí poradie navrhovaných
kandidátov tajným hlasovaním,
b) odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy; zoznam
kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný
predsedom rady školy.

 

Smernica - volebný poriadok Rady školy

smernica_-_volebny_poriadok_rady_skoly.docx