Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školský klub detí

Školský klub detí

    Školský klub detí zabezpečuje deťom, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
    Člení sa na oddelenia spravidla podľa veku detí, pričom ich počet v oddelení je spravidla zhodný s počtom žiakov v príslušnej triede,najviac však 25; počet detí v oddeleniach pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je rovnaký ako v triedach, v ktorých sa vzdelávajú.

 

Poplatky

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD

Obecné zastupiteľstvo obce v Nižnom Hrušove na základe ust. §6 ods.1 a ust.§ 11 odst. 4 písm.g / zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 28  odst. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva tento doplnok č. 1 ktorým sa mení znenie :

Čl. 2

Výška príspevku a podmienky platenia príspevku

Výška príspevku za pobyt žiaka v Školskom klube deti v Nižnom Hrušove je 2,50 € za jedného žiaka. Príspevok sa uhrádza vopred do 15. dňa v kalendárnom  mesiaci. Tento návrh doplnku č. 1 VZN  37/2008   schválilo OZ v Nižnom Hrušove na svojom zasadnutí dňa 25.9.2009 a nadobúda účinnosť od 1.11.2009.


    Vzdelávanie v školských kluboch detí sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu okrem ŠKD zriadených orgánom štátnej správy v školstve pri zdravotníckom zariadení. Výška príspevku na úhradu zohľadňuje náročnosť a druh klubovej alebo záujmovej činnosti.

 

ŠKD patriace pod orgán miestnej štátnej správy v školstve (KŠÚ)
- Výšku príspevku na žiaka určuje riaditeľ školského zariadenia alebo riaditeľ školy, ak je školský klub detí jej súčasťou.
- Maximálne môže o 7,5% sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, teda v súčasnosti 6,339 eura.
- Tento príspevok sa uhrádza mesiac vopred do 10. dňa kalendárneho mesiaca.

 

  Kedy príspevok neplatíte
- Riaditeľ školského klubu detí alebo riaditeľ školy, ktorej je školský klub detí súčasťou, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
- Ak ide o ŠKD zriadenom orgánom štátnej správy v školstve pri zdravotníckom zariadení.ŠKD patriace pod obec

- Výšku príspevku určuje všeobecne záväzným nariadením obec, ktorá je jeho zriaďovateľom.
- Maximálne môže o 15% sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, teda v súčasnosti 12,678 eura.

  Kedy príspevok neplatíte
- Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.Životné minimum (od 1. 7. 2009)

  • 185,19 eura mesačne pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 129,18 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 84,52 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa, alebo ak ide o nezaopatrené dieťa.
 

Příspěvky

ŠKD

17. 9. 2012